domingo, 30 de xuño de 2013

DESCONEXIÓNSDESCONEXIÓNS  (O trasgo e as dúas vellas)

Desconexións
mentres se espreguizan
as osmundas reais
dos soños da invernía
esperando o acariño
das ás das libeliñas.

....................Marmurios lixeiros
....................das ninfas belidas.

Había un país feito de auga
e no ceo voaban os trasgos
de pés de lume
para engaiola-las fadas
das pucharcas máis pobres
 
                   Vai lixeiro na choiva
                   por riba dos soños
                   con pés de lume.

Xurdiu da fumeira
o trasgo de pés de lume
andando o ceo dos montes
máis veloz que as augas
do río tras catro meses
de choiva intensa

Volveu á fumeira
madurecer soños tenros
da man das dúas vellas.

                   Segue a vir da choiva
                   auga ao río
                   que xeme ouco
                   ao ceo gris.

Da man das dúas vellas
que o confunden cun anxo
e o acariñan volve saír de mencer
cantando agora:
..........................“Chuscurruscús
...........................chuscurruscús,
...........................as miñas vellas
...........................as miñas vellas,
...........................as miñas vellas
...........................quencéronme o cú”

Vai lixeiro na choiva
por riba dos soños
cos pés de lume
coroado co abrente.

“Eu tamén tiven un día os pés de lume
e regaleillos a unha ninfa para que
fose máis áxil por riba dos montes do norte
ensortellando soños para enguedellármonos”


Xaime Oroza Carballo


*****

DESCONEXIONES (El duende y las dos ancianas)

Desconexiones
mientras se desesperezan
las osmundas reales
de los sueños del invierno
esperando la caricia
de las alas de las libélula

                        murmullos ligeros
                        de las ninfas hermosas.

Había un país hecho de agua
y en el cielo volaban los duendes
de pies de fuego
para enamorar a las hadas
de las charcas más pobres

                        va ligero en la lluvia
                        por encima de los sueños
                        con pies de fuego.

Surgió del hogar
el duende de pies de fuego
caminando en el cielo de los montes
más veloz que las aguas
del río tras cuatro meses
de lluvia intensa

Volvió al hogar por la chimenea
a madurar sueños tiernos
de la mano de las dos ancianas.

                        Sigue llegando de la lluvia
                        agua al río que muge ronco
                        al cielo gris.

De la mano de las dos viejas
que lo confunden con un ángel
y lo acarician vuelve a salir al amanecer
cantando ahora:
                        “Chuscurruscús
                        Chuscurruscús
                        mis viejecitas,
                        mis viejecitas,
                        mis viejecitas
                        me calentaron el culo”

Va ligero en la lluvia
por encima de los sueños
con pies de fuego
coronado con el alba.

“Yo también tuve un día los pies de fuego
y se los regalé a una ninfa para que
fuese más ágil por encima de los bosques del norte
ensortijando sueños para poder enredarnos.”
 
 
Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario