domingo, 30 de xuño de 2013

DESCONEXIÓNSDESCONEXIÓNS  (O trasgo e as dúas vellas)

Desconexións
mentres se espreguizan
as osmundas reais
dos soños da invernía
esperando o acariño
das ás das libeliñas.

....................Marmurios lixeiros
....................das ninfas belidas.

Había un país feito de auga
e no ceo voaban os trasgos
de pés de lume
para engaiola-las fadas
das pucharcas máis pobres
 
                   Vai lixeiro na choiva
                   por riba dos soños
                   con pés de lume.

Xurdiu da fumeira
o trasgo de pés de lume
andando o ceo dos montes
máis veloz que as augas
do río tras catro meses
de choiva intensa

Volveu á fumeira
madurecer soños tenros
da man das dúas vellas.

                   Segue a vir da choiva
                   auga ao río
                   que xeme ouco
                   ao ceo gris.

Da man das dúas vellas
que o confunden cun anxo
e o acariñan volve saír de mencer
cantando agora:
..........................“Chuscurruscús
...........................chuscurruscús,
...........................as miñas vellas
...........................as miñas vellas,
...........................as miñas vellas
...........................quencéronme o cú”

Vai lixeiro na choiva
por riba dos soños
cos pés de lume
coroado co abrente.

“Eu tamén tiven un día os pés de lume
e regaleillos a unha ninfa para que
fose máis áxil por riba dos montes do norte
ensortellando soños para enguedellármonos”


Xaime Oroza Carballo


*****

DESCONEXIONES (El duende y las dos ancianas)

Desconexiones
mientras se desesperezan
las osmundas reales
de los sueños del invierno
esperando la caricia
de las alas de las libélula

                        murmullos ligeros
                        de las ninfas hermosas.

Había un país hecho de agua
y en el cielo volaban los duendes
de pies de fuego
para enamorar a las hadas
de las charcas más pobres

                        va ligero en la lluvia
                        por encima de los sueños
                        con pies de fuego.

Surgió del hogar
el duende de pies de fuego
caminando en el cielo de los montes
más veloz que las aguas
del río tras cuatro meses
de lluvia intensa

Volvió al hogar por la chimenea
a madurar sueños tiernos
de la mano de las dos ancianas.

                        Sigue llegando de la lluvia
                        agua al río que muge ronco
                        al cielo gris.

De la mano de las dos viejas
que lo confunden con un ángel
y lo acarician vuelve a salir al amanecer
cantando ahora:
                        “Chuscurruscús
                        Chuscurruscús
                        mis viejecitas,
                        mis viejecitas,
                        mis viejecitas
                        me calentaron el culo”

Va ligero en la lluvia
por encima de los sueños
con pies de fuego
coronado con el alba.

“Yo también tuve un día los pies de fuego
y se los regalé a una ninfa para que
fuese más ágil por encima de los bosques del norte
ensortijando sueños para poder enredarnos.”
 
 
Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza
 

venres, 28 de xuño de 2013

CANTIGA DE BERCECANTIGA DE BERCE
 
..............Estaréite esperando
.............para darche o que queiras
..............volve cando teñas frío
..............para ve-las películas
..............dende a cadeira mol
..............coas bobinas cambiadas
..............e retrotrae-los soños vellos

alarma invisible
angustioso sinal
da sombra que
sempre ven detrás

         fundido a negro
         na espesura do gris monocorde
         da normalidade monótona
         sen chispa de canseira

                 xurdíu un lóstrego

ás veces a luz dourada da tarde de Reading
volve á gaiola da música das andoriñas
(little swallow) ralentizando o discurso
para facelo máis claro, e xa é noite sen luz

..........só a lúa chea garda o camino
..........no frío da xeada branca

durme,
         durme e repousa
         e non teñas medo
         a ningunha cousa

                            Conxuncións
                            néboa na encrucillada,
                            azuis ollos de gato,
                                      misa cantada.
 
 
Xaime Oroza Carballo
 
 
*****
 
CANCIÓN DE CUNA

            Te estaré esperando
            para darte lo que quieras
            vuelve cuando tengas frío
            para ver las películas
            desde la butaca cómoda
            con las cintas cambiadas
            y retrotraer los viejos sueños.

alarma invisible
angustiosa señal
de la sombra que
siempre viene detrás

            fundido a negro
            en la espesura del gris monocorde
            de la monótona realidad
            sin atisbo de cansancio

                        surgió un relámpago

a veces la luz dorada de la tarde de Reading
vuelve a la jaula de la música de las golondrinas
(little swallow) ralentizando el discurso
para hacerlo más claro, y ya es noche sin luz

            sólo la luna llena guarda el camino
            en el frío de la helada blanca

duerme,
            duerme y reposa
            y no tengas miedo
            a ninguna cosa.

                                   Conjunciones,
                                   niebla en la encrucijada
                                   azules ojos de gato
                                               misa cantada.


Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza

xoves, 27 de xuño de 2013

AS CANTIGAS DOS TRASGOS


 
 
AS CANTIGAS DOS TRASGOS
 
Poemas do vento no ar,
variacións,
                            banzos de cores,
                            esqueiras de baixada
                            para subir no ar.
 
Intres aillados do labirinto
alén dos catro ventos da encrucillada.

 
Sempre haberá un analista
para explica-los segredos ao seu xeito,
non lle deixes creba-las ás
                                da túa imaxinación,
insírete na cantiga dos trasgos.


Xaime Oroza Carballo


*****

LAS CANCIONES DE LOS DUENDES

Poemas del viento en el aire/ variaciones/ peldaños de colores/ escaleras
de bajada/ para subir en el aire// Momentos aislados del laberinto/ más allá de los cuatro vientos de la encrucijada.//Siempre habrá un analista/ para explicar los secretos a su forma/ no le dejes destrozar las alas/ de tu imaginación/ enquístate en la canción de los duendes.
 
 
Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza

venres, 21 de xuño de 2013

SÓ AR

 
 
SÓ AR Secou a fonte fría

    onde ía a corza

    ferida beber,

                        meu amigo
 
    u a corza preñada
                        voaba
                        meu amigo
 
    u a corza preñada
    no ar pasaba

por máis que meu amigo é
    por máis á noite el fuxía
    por más serei a súa amiga
    na noite que el fuxía
    bebélos ventos no ar
                        da corza ferida

zoar co son do río

no ar só vento, só ar
  
 aló na fonte fría

    onde bebe a corza ferida

 

    ao ar da fonte fría

    u vai a corza preñada
 
    secou a fonte fría
    u bebía a corza ferida
    no ar, meu amigo
 
    secou a fonte fría
    u bebía o ar
    a corza preñada
 
o sorriso ledo
    dos ollos de acibeche
    da miña amada
    ai, amigo hei,
                      hei eu

collín para ti
    unha roseira enxel
    na beira do camiño
 
    deixeina na túa fiestra
    esta mañá ao pasar

pasou no ar
    da corza ferida
    buscando nos ventos
    auga da fonte fría
 
ai, meu amigo
    se virás miña amada
    nas mans
    recendo de roseira
    os ollos azuis de auga

só ar para ofrendarche
    e un recendo enxel de
roseira
    para aloumiñarche a
faciana
 
só vai un recendo no ar
    e a maxia enfeitizante
    da noite de san xoan
    só ar
    cun soño para os teus ollos de mel
 
    só ar...
           só ar
    ai, miña amada,
                          só ar
    a miña voz no ar, só ar
 

 Só o ar

            para voar

                        só o ar

            só o ar do latexo

            só o ar da pálpebra

            só o ar e as miñas ás

verbas de vento
            flotando no ar
            ás para voar no ar
 

nalgures hai un deus ledo

que non é de ninguén

só ar
            para a liberdade do latexo
            só ar para zoar
            só ar,
                        soar
 
            só ar zoar soar
            só ar, só o ar
 
       só ar para ti

sen pensar en ti

zoar coma o vento no ar

sen pegada

 
zoar a fondo
no máis escuro
e enxel,
            soar moi lene
 
fachendosía altiva
para roubárnolo sentido
e maila vida
 
esluíndo un poema no ar
coma un recendo
na noite de san xoan

   iremos, miña amada

hemos ir, meu amigo

na noite de san xoan

riba das lumeiradas

da man das fadas


ei, meu amigo, sorrí!
hei miña amada no ar
da fonte fría,
                        só ar,
                        só ar,
                        só o ar recendente
                        da noite de san xoan
 
... e as miñas ás ?

perdidas no espello seco
 
 
Xaime Oroza Carballo
 
 
*****
 
SÓLO AIRE        


Secó la fuente fría/ donde iba a beber/ la corza herida,/ amigo mío/ donde la corza preñada volaba/ amigo mío/ donde la corza preñada en el aire pasaba// Por más que mi amigo es/ por más de noche huía/ por más seré su amiga/ en la noche que él huya/ a beber los vientos en el aire/ de la corza herida// Gemir con el son del río/ en el aire sólo viento,/ sólo aire// allá en la fuente fría/ donde bebe la corza herida/ en el aire de la fuente fría/ adonde va la corza preñada/ secó la fuente fría/ donde bebía la corza herida/ en el aire, amigo mío/ secó la fuente fría/ donde bebía el aire/ la corza preñada// He de conseguir/ la sonrisa feliz/ de los ojos de azabache de mi amada/ ay, amigo, lo haré// cogí para ti/ una rosa sencilla/ en la orilla del camino/ la dejé en tu ventana/ al pasar esta mañana// pasó en el aire/ de la corza herida/ buscando en los vientos/ agua de la fuente fría// ay, amigo mío/ si vieras a mi amada,/ en sus manos/ aroma de rosa/ los ojos azules de agua// sólo aire para ofrendarte/ y un perfume sencillo de rosa/ para acariciar tu rostro// va tan sólo una fragancia en el aire/ y la magia hechizadora/ de la noche de san juan/ sólo aire/ con un sueño para tus ojos de miel/ sólo aire,/ sólo aire/ ay, mi amada,/ sólo aire/ mi voz en el aire,/ sólo aire// Sólo el aire para volar,/ sólo el aire/ sólo el aire de un latido/ sólo el aire de un pestañeo/ sólo el aire y mis alas// palabras de viento/ flotando en el aire,/ alas para volar en el aire// en algún lugar hay un dios feliz/ que no es de nadie// sólo aire/ para la libertad del latido/ sólo aire para mugir/ sólo aire/ sonar/ sólo aire, mugir, sonar/ sólo aire, sólo aire// sólo aire para ti/ sin pensar en ti/ gemir como el viento en el aire/ sin huella/ mugir hondo en lo más oscuro y sencillo/ sonar muy suave// altiva desfachatez/ para robarnos el sentido/ y la vida/ diluyendo en el aire un poema/ como una fragancia/ en la noche de san juan// iremos, amada mía/ hemos de ir amigo mío/ en la noche de san juan/ por encima de las hogueras/ de la manos de las ninfas// sonríe, amigo mío/ he de tener a mi amada en el aire/ de la fuente fría/ sólo aire/ sólo aire/ sólo el aire perfumado/ de la noche de san juan//... ¿y mis alas?/ perdidas en el espejo seco de la fuente fría.// 


Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza