luns, 17 de xuño de 2013

A CIDADE SEN VOLTAA CIDADE SEN VOLTA

(Xogando ao rehilete coas cores das estrelas)

Na herba verde refulxe a lúa
xurdindo para bicar o tellado da ermida
                                               no cumio do monte

                        ... e quéroa cos meus fillos
                        ata o alén e o fin de todo,
pero estamos tolos e antes de atopármonos
temos que perdérmonos xermolando bolboretas
                                                                       e palabras sen xeito.

xa sei, xa sei,
atoparémonos sos cada un, agás isto
no camiño mellor da igrexa descoñecida,
no pedregal da cidade sen volta,

e xa que máis ten,
voltas e voltas matinando no remate,
                        unha e outra volta máis
                                                ao pozo do cumio da cidade sen volta,
e no remate no que xa non penso
achéganse a min en lonxanías de nubeiros que se abolloan sen caer
desgaxando os meus derradeiros sentimentos
                                                                       as verbas,
                                                                       os soños esquecidos.

Para os outros apreciacións gargaleiras
máis aló da mecánica cerebral tabulada
postos ao traballo cibernético, no medio do cerebro
dunha banda á  outra: un, cero, un, cero, un, cero
                                                                       varadas as lanchas
na lama negra da baixa mar.

Estamos galgados no espacio-tempo
pechados nos nosos corpos
limitados por un milleiro de laciños
que atarefan a nosa liberdade
                                                                       nin ver, nin ouvir, nin falar...

segues o teu camiño sen luz acesa
e xurde en ti o lume inexpricabre
que ten de encadearte ao éter cósmico
sen norte posible no camiño polvorento da existencia.

Sempre haberá quen negue
que segues vivo tralo suicidio
máis aló do pasamento de auga e pedra
nunha cantiga de serea transónica.

No fondo negro da Fraga Moura
corre un regato de vidro transparente
marmuriando claridades, escumas brancas
arcano no oculto que alegra o ar húmido
cunha cantiga insospeitábel

                                               pola ferida
                                                                       fonda
                                               da Fraga         
                                                                       Moura
                                               corre un regato
                              
                                               corre un regato

transparente
                                               de escuma
                                                                       branca.

Casas rexuntadas con teitos picudos
feitos de lousa negra do cantil
á sombra do nordés,
                                                                                  e ás noites,
homes que fan millenta persoeiros,
estrañas vellas gordas carrexan galiñas polos prados
dos raposos moribundos,
pradellas de verde esluída na choiva gris,
escorrentía de lúa, segredos de nenos eivados
agochados tralas portas negras camiñan sostidos polos vellos
en visos brancos de durmintes

Agochadas na brétema e na choiva,
no gris cincento as casas negras de teitos picudos
esnaquizan os berros dos peixes inocentes
e por riba as auroras boreais axeonllan
os soños máis escuros, tan doado, tan libre
que da medo, que estarrece o ceo, o que levo é o que teño
so por voar lixeiro, nada, todo vós deixo.

Teño ganas de me ir amodo, pelexando coas presas
dar outra volta á cidade escura ao pé do cantil
que só é nosa, sen comunicación e o ceo preto
de recendo a ozono queimado pola trona baixa
no vento do Queronte, por que abri-lo ceo,
pregúntanse os poderosos cando poden medrar máis
coa ignorancia, coa pobreza, coa desigualdade,
coa falsidade dunha enganosa loita difusa,
ata que rebenten os seus bandullos cheos só
de excrementos de primate encovado
dicídeme un que serva para algo, decídeme un
que non sexa un inepto, que saiba chorar unha verba,
pero estamos convencidos, dentes de vidro,
de que son os mellores líderes, transparencias
de acougada soidade nos remuíños fráxiles
do son do río.

as mans dos poderosos
                                   ollos de sangue, bandullos feros,
                                   poutas de ferro, dentes de vidro.

non sei como fixeron
para ter sempre a deus da súa parte
e así nolo aprenderon na escola dende nenos
                                                                       roseiras azuis
                                                                mans moi lavadas
                                                              no ar o son do rego
dende sempre deus está con eles;
non a poesía, non o sentimento,
non as verbas sinxelas nin a beleza
tristes facianas que agochan tristes almas mortas
e ás veces, ás veces penso queson necesarios para nós voar;
sempre estivo, eles creárono,
o máis sinistro é que fomos nós
quen os fixo medrar coa nosa permisividade,
                                   coa nosa anuencia, co noso silencio
 
... e agora vivo fóra da escuridade
nas tebras máis mouras que queren ser
                                                                       verdes e azuis
                                                                 marelas e laranxa
por riba das auroras boreais
                                                                        ás veces soño

cun pesadelo noxento, sen fuxida,
sen luz na escuridade,
ter que dicir “adeus” non é doado, non é...
sen un deus poderoso de quen botar man,
o noso é fráxil, enxel, lene, coma nós,
á nosa imaxe e semellanza,
                                               ai, ai dos escravos
ao noso pesar drogadictos de clase A,
a-mén no cantil negro do nordés,
                                               ai, meu deus,
onde están as esquinas que lles roubaron aos bébedos
de viaxe polos soños da cidade sen volta?

Podes vir ao silencio cando queiras
por riba do paradiso prometido
                                                           temos unha aldea illada do mundo
                                                                       que é  nosa
                                                           e quéroa así.

Ao pé do Picón hai unha vila escura
que linda coa estrada e cos pombos bravos de Pena Furada.

Ás veces de noite
hai fachos acesos
para afundi-los barcos,
                                                           os soños dos outros.

Do que me aprenderon os meus vellos
o que máis me gusta é non estar seguro de nada,
espírito nómade máis lixeiro que o vento
xogando ao rehilete coas cores das estrelas
     
para ser suave diría que vós dean,
para ser noxento que vós enfíen coma agullas polo ollete,
entenderíanme ata os máis profanos,
pero non quero dicilo, só se me abanica o dente imaxinario.

Co vento do nordés
soan suave as follas
                                   das cerdeiras
ti estás lonxe da maxia
rehileteando coas cores
                                   das estrelas

deixando atrás as moscas verdes da morte e da podremia eu,
eu rodeei a pena máis alta ao pé do pozo no cumio do monte
da cidade sen volta, esta noite de lúa póñome outra vez
ao camiño pasando pola Fraga Moura coller do rego no ar
a súa cantiga transparente, aínda que non me escoites, ofrendareicha.

na cidade sen volta hai un deus negro que non é de ninguén


Xaime Oroza Carballo
 
 
*****
 
LA CIUDAD SIN VUELTA

(Jugando al rehilete con los colores de las estrellas)

 
En la hierba verde refulge la luna/ surgiendo para besar el tejado de la ermita/ en la cumbre del monte// ... y la quiero con mis hijos/ hasta el otro lado y el fin de todo,/ pero estamos locos y antes de encontrarnos/ tenemos que perdernos brotando mariposas/ y palabras al desgaire.// ya sé, ya sé,/ nos encontraremos solos cada uno, excepto esto/ en el camino mejor de la iglesia desconocida,/ en el pedregal de la ciudad sin vuelta,// y ya que más da,/ vueltas y vueltas pensando en el final,/ una y otra vuelta más/ al pozo de la cumbre de la ciudad sin vuelta,/ y en el final en el que ya no pienso/ se acercan a mí lontananzas de nubarrones que se abollan sin caer/ desgajando mis últimos sentimientos/ las palabras,/ los sueños olvidados.// Para los otros apreciaciones de gárgola/ más allá de la mecánica cerebral tabulada/ puestos al trabajo cibernético, en medio del cerebro/ de un lado a otro: uno, cero, uno, cero, uno, cero/ varadas las lanchas/ en el lodo negro de la baja mar.// Estamos anclados en el espacio-tiempo/ cerrados en nuestros cuerpos/ limitados por un millar de lacitos/ que atarean nuestra libertad/ ni ver, ni oír, ni hablar...// sigues tu camino sin tu luz encendida/ y surge en ti el fuego inexplicable/ que ha de encadenarte al éter cósmico/ sin norte posible en el camino polvoriento de la existencia.// Siempre habrá quien niegue/ que sigues vivo tras el suicidio/ más allá de la muerte de agua y piedra/ en una canción de sirena transónica.// En el fondo negro de Fraga Moura/ corre un riachuelo de vidrio trasparente/ murmurando claridades, espumas blancas,/ arcano en lo oculto que alegra el aire húmedo/ con una canción insospechada// por la herida/ honda/ de la Fraga/ Moura/ corre un riachuelo// corre un riachuelo/ transparente/ de espuma/ blanca.// Casas apiñadas con techos picudos/ hechos con loseta negra del acantilado/a la sombra del nordeste,/ y por las noches,/ hombres que hacen mil personajes,/ extrañas viejas gordas acarrean gallinas por los prados/ de los zorros moribundos,/ prados de verde disuelto en la lluvia gris,/ escorrentía de luna, secretos de niños deficientes escondidos/ tras las puertas negras caminan sostenidos por los viejos/ vestidos con blusones blancos de durmientes// Escondidas en la niebla y en la lluvia,/ en el gris ceniciento las casas negras de techos picudos/ destrozan los gritos de los pescados inocentes/ y por encima las auroras boreales humillan/ los sueños más oscuros, tan fácil, tan libre/ que da miedo, que estremece el cielo, lo que llevo es lo que tengo/ solo por volar ligero, nada, todo os dejo.// Tengo ganas de irme despacio, peleando con las prisas/ dar otra vuelta a la ciudad oscura al pie del acantilado/ que sólo es nuestra, sin comunicación y el cielo cerca de aroma/ a ozono quemado por la tormenta baja/ en el viento del Queronte, por qué abrir el cielo,/ se preguntan los poderosos cuando pueden crecer más/ con la ignorancia, con la pobreza, con la desigualdad,/ con la falsedad de una engañosa lucha difusa,/ hasta que revienten sus barrigas llenas solo/ de excrementos de primate encuevado/ decidme uno que sirva para algo, decidme uno/ que no sea un inepto, que sepa llorar una palabra./ Pero estamos convencidos de que son los mejores líderes, dientes de cristal/ en la sosegada soledad/ excepto las transparencias/ en los remolinos frágiles de la canción del río//las manos de los poderosos/ ojos de sangre/ vientres enormes/ dientes de vidrio/ garras de hierro/ no sé cómo hicieron/ para tener siempre a dios de su parte/ y así nos lo enseñaron/ grabado a fuego/ rosales azules/ manos impolutas/ en el aire el son del río// desde siempre dios está con ellos/ no la poesía/ no el sentimiento/ no las palabras sencillas ni la belleza/ tristes rostros que esconden tristes almas muertas/ y a veces, a veces pienso/ que son necesarios para nuestro vuelo;/ siempre estuvo, ellos lo crearon.//Lo más siniestro es que fuimos nosotros/ quiénes los hicimos crecer con nuestra permisividad/ con nuestra anuencia y con nuestro silencio// y ahora vivo fuera de la oscuridad/ en las tinieblas más negras que quieren ser/ verdes y azules/ amarillas y naranja/ por encima de las auroras boreales/ a veces sueño/ con una pesadilla asquerosa, sin huida/ sin luz en la oscuridad,/ tener que decir “adios” no es sencillo/ no es.../ sin un dios poderoso de quién echar mano/ el nuestro es frágil, endeble, ligero, como nosotros/ hecho a nuestra imagen y semejanza // Ay, ay de los esclavos/ a nuestro pesar somos drogadictos de clase A/ a-men en en cantil negro del nordeste/ ay, dios mío!/ donde están las esquinas que les robaron a los ebrios/ de viaje por los sueños de la ciudad sin vuelta// Puedes venir al silencio cuando quieras/ por encima del paraíso prometido/ tenemos una aldea aislada del mundo/ que es  nuestra/ y la quiero así.// Junto al Picón hay una villa oscura/ que linda con la carretera y con las palomas silvestres/ de Pena Furada.// A veces de noche/ hay fanales encendidos/ para hundir los barcos,/ los sueños de los otros.// De lo que me enseñaron mis mayores/ lo que más me gusta es no estar seguro de nada,/ espíritu nómada más ligero que el viento/ jugando al rehilete con los colores de las estrellas// para ser suave diría que os den,/ para ser nauseabundo que os enhebren como agujas por el ojete,/ me entenderían hasta los más profanos,/ pero no quiero decirlo, sólo,/ sólo se me balancea el diente imaginario.// Con el viento del nordeste/ suenan suave las hojas/ de los cerezos/ tú estás lejos de la magia/ rehileteando con los colores/ de las estrellas// dejando atrás las moscas verdes de la muerte y de la podredumbre yo,/ yo rodeé la roca más alta al borde del pozo en la cumbre del monte/ de la ciudad sin vuelta, esta noche de luna me pongo otra vez/ al camino pasando por la Fraga Moura a coger del arroyo en el aire/ su canción transparente, aunque no me escuches, he de ofrendártela.// en la ciudad sin vuelta hay un dios negro que no es de nadie.


Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario